Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

day11shadow
3251 4dc3 500
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaJakisproblem Jakisproblem
9580 15b0 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viaMerrry98 Merrry98
day11shadow
4498 f3ce
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaignoratiion ignoratiion
day11shadow
day11shadow
2071 db91
Reposted fromrawwwr rawwwr viamatuss matuss
day11shadow
3962 9640
Reposted fromimyours imyours viasadporn sadporn
day11shadow
day11shadow
3213 2acd
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaoutofmyhead outofmyhead
day11shadow

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
day11shadow
day11shadow
5609 41a6
Reposted fromktosiowa ktosiowa viabipolar bipolar

February 22 2017

day11shadow
4948 f3dd
Reposted fromdailylife dailylife vialetha0 letha0
day11shadow
Książki nie dają prawdziwej ucieczki, ale mogą powstrzymać umysł, zanim sam siebie rozdrapie do krwi.
— David Mitchell
3565 f60e 500
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen vialetha0 letha0
day11shadow
0259 6f5c
Reposted fromlaluna laluna viagrzej grzej
day11shadow
Reposted fromgruetze gruetze viafpletz fpletz
9078 f33a
Reposted frompengin pengin viaSTYLTE STYLTE

February 20 2017

0531 8933
Reposted fromscreamscence screamscence viacalvados calvados
day11shadow
Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Jonathan Safran Foer "Strasznie głośno, niesamowicie blisko"
Reposted fromtomowa tomowa viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl