Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

day11shadow
4879 b289 500
Reposted fromfungi fungi viatishka tishka
day11shadow
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viastraconyczas straconyczas
day11shadow
7537 8b4e 500
Reposted frommgnd mgnd viastraconyczas straconyczas
day11shadow
day11shadow
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viaelusive elusive
day11shadow
day11shadow
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viapomoor pomoor

April 25 2017

day11shadow
4061 2de1
Reposted fromkrzysk krzysk viaSenyia Senyia
day11shadow
Świat nie jest zły, jeśli się od niego zbyt dużo nie wymaga i ma się dość pieniędzy, żeby pozwolić sobie na dobre wino. 
— Miroslav Zamboch

April 19 2017

day11shadow
day11shadow

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapierdolony pierdolony
day11shadow
4806 460d 500
"Maski i twarze"

April 18 2017

2383 b3d1 500
day11shadow
day11shadow
day11shadow
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke

April 17 2017

day11shadow
6533 ae57
Reposted fromaammaazing aammaazing vialetshavesex letshavesex
3326 d8d9
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viagronsaker gronsaker
9337 ed93
Reposted fromzi zi viagronsaker gronsaker
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl