Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

day11shadow
  I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viaEwels Ewels

March 21 2018

9572 8247 500

March 19 2018

day11shadow
8079 8bab 500
Reposted fromjustMeee justMeee viaanecianow anecianow
day11shadow
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viaiamnotarobot iamnotarobot

March 18 2018

day11shadow
8422 e39a 500
Reposted fromparafina parafina viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
4446 b63b
day11shadow
9079 22ee
Reposted fromnebthat nebthat vialeniwabula leniwabula
day11shadow
0445 45ac 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viafridaysister fridaysister

March 17 2018

day11shadow
Reposted fromconchiglia conchiglia viacygi-chan cygi-chan
day11shadow
8422 e39a 500
Reposted fromparafina parafina viastellina43 stellina43
day11shadow
6990 e66d
Reposted fromhagis hagis viaIzzy721 Izzy721
day11shadow
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca.
5696 627c
Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viaznuh znuh
day11shadow
5042 8088
Reposted from777727772 777727772 viazielono zielono
day11shadow
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viasanitas sanitas
day11shadow
6070 5e1c
4533 5b30
Reposted fromrawriot rawriot viaaura-lunaris aura-lunaris
day11shadow
6142 2640 500
day11shadow
1672 f2bb
Reposted fromfriends friends viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl