Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

day11shadow
6619 95fe 500
26.

November 08 2018

day11shadow
9669 0877
Reposted fromoll oll viapomsa pomsa
day11shadow
8590 eead 500
Reposted fromzciach zciach viashampain shampain
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viafckit fckit
day11shadow
1999 b74a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadunkellicht dunkellicht
day11shadow
Reposted fromRynn Rynn viatysiace-mysli tysiace-mysli
day11shadow
0590 e660 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viaddrunk ddrunk

November 07 2018

day11shadow
6235 fbc0
Reposted fromveryme veryme vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
day11shadow
2247 1f23
Reposted fromteijakool teijakool viainzynier inzynier
day11shadow
1999 b74a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabukazla bukazla

November 06 2018

day11shadow
Reposted fromewelina ewelina vianezavisan nezavisan

November 05 2018

day11shadow
2768 9e1f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna

November 03 2018

day11shadow
9083 ee78 500
Reposted fromoll oll viazupamarzen zupamarzen
day11shadow
8569 898d 500
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
day11shadow
2192 c90c 500
Twój Vincent.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viascorpix scorpix
day11shadow
8286 c49c 500
Reposted frommangoe mangoe viamuladhara muladhara
day11shadow
Lubię samotność kontrolowaną. Lubię włóczyć się po mieście. Nie boję się, że przyjdę do pustego mieszkania i sam położę się do łóżka. Boję się, że nie będę miał za kim tęsknić, kogo kochać. Potrzebuję ciepła i bliskości.
— Kuba Wojewódzki, proszę państwa.
day11shadow
day11shadow
9080 c596 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
day11shadow
9618 fc79
Reposted fromhimym himym viaiammistake iammistake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl